Darbuotojų privatumo politika

Darbuotojų privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta: [09.09.2019]

LMT įmonių grupės privatumo politika, taikoma darbuotojų atrankoje

1. Bendrosios sąlygos
LMT grupės įmonių privatumo politikos, taikomos darbuotojų atrankoje, tikslas – pateikti kandidatui (toliau vadinamas – duomenų subjektas) informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, pagrindą, apsaugą, tvarkymo terminą ir subjekto įgyvendinamas teises.

2. Valdytojas ir kontaktinė informacija
Asmens duomenų valdytojas yra LMT grupės įmonė, kuri yra paskelbusi apie atitinkamą  laisvą darbo vietą:

  • SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (bendrasis registracijos Nr. 50003050931, juridinis adresas: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039 (toliau vadinama – LMT);
  • SIA „LMT RETAIL & LOGISTICS” (bendrasis registracijos Nr.LV40103148504, juridinis adresas: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039); 

toliau vadinamos – visos kartu LMT grupė, o kiekviena atskirai – LMT grupės įmonė.

3. Taikymas
Šis dokumentas taikomas duomenų subjekto, pateikusio savo paraišką darbuotojų atrankai į laisvą darbo vietą, paskelbtą atitinkamoje LMT grupės įmonėje, atžvilgiu siekiant užtikrinti privatumo ir Asmens duomenų apsaugą.

4. Pateikti asmens duomenys
4.1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta ar nustatoma. Darbuotojų atrankos metu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: asmenų tapatybę patvirtinantys duomenys, privati kontaktinė informacija, pareigų duomenys, išsilavinimo ir mokymosi duomenys, CV duomenys, nuotraukos, komunikavimo ir elgesio duomenys (pvz., atsiliepimai, atrankos metu atliktos užduotys ir pan.) bei kita informacija, kurią asmuo pateikė savo nuožiūra. 
4.2. LMT grupės įmonės prašo neteikti duomenų, kuriuos būtų galima laikyti jautriais Asmens duomenimis (pvz., informacijos apie savo sveikatos būklę, politines pažiūras ar giminės narius), taip pat kitų duomenų, kurie nėra būtini vertinant jūsų tinkamumą konkrečioms pareigoms.

5. Duomenų tvarkymo tikslas
LMT grupės įmonė asmens duomenis darbuotojų tvarko atsižvelgdama į atrankos poreikius ir tik susiedama su konkrečia laisva darbo vieta ar skelbime nurodytu tikslu.

6. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas pateikti savo duomenis ir dalyvauti darbuotojų atrankoje į laisvą darbo vietą bei LMT grupės teisėtų interesų laikymasis.

7. Duomenų prieinamumas
7.1. Efektyviam atrankos procesui užtikrinti LMT grupei priklausančios įmonės gali įgalioti viena kitą atlikti atskirus atrankos veiksmus, jei tai yra būtina ir susiję su laisva darbo vieta, į kurią pretenduoja duomenų subjektas. Atitinkama LMT grupės įmonė užtikrins asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą, laikydamasi LMT grupės reikalavimų ir teisės aktų, ir nenaudos duomenų kitais tikslais, bet tik įsipareigojimams įvykdyti. 
7.2. LMT grupės įmonė asmens duomenis gali perduoti ir kitiems, LMT grupei nepriklausantiems tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, įmonėms, su kuriomis LMT grupės įmonė bendradarbiauja atliekant asmenybės testus. Asmens duomenys visada bus perduodami laikantis galiojančių teisės aktų, informavus apie tai duomenų subjektą ir gavus jo sutikimą.

8. Duomenų saugojimas
8.1. Duomenų subjekto Asmens duomenys, pasibaigus darbuotojų atrankai, bus saugojami 6 mėnesius, išskyrus atvejus, kai LMT grupės įmonė gina savo teisėtus interesus. Tokiu atveju Asmens duomenys bus ištrinti pasibaigus teisėtų interesų gynybos procesui. 
8.2. Tuo atveju, kai duomenų subjektas bus išsakęs prašymą pateiktus Asmens duomenis ištrinti anksčiau – LMT grupės įmonė Asmens duomenų saugojimo terminą sutrumpina iki 4 mėnesių nuo to momento, kai duomenų subjektui pranešama, jog atsisakoma priimti į atitinkamą laisvą darbo vietą.

9. Teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir ištrinti
9.1. Duomenų subjektas turi teisę bet kada pasirinkti duoti ar ne sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, taip pat bet kuriuo metu lengvai ir patogiai, susisiekus su LMT grupės įmone, atšaukti sutikimą be poveikio tvarkymui, vykdytam iki atšaukimo. 
9.2. Duomenų subjektas gali įgyvendinti normatyviniuose aktuose nustatytas duomenų subjekto teises, įskaitant teisę gauti informaciją apie savo duomenis, prieštarauti jų tvarkymui, įskaitant teisėtą interesų naudojimą, taip pat pateikti prašymą taisyti, trinti, apriboti ir perkelti duomenis, o prireikus pateikti skundą priežiūros institucijoms (Duomenų valstybinei inspekcijai) asmens duomenų tvarkymo klausimais. 
9.3. Šios teisės įgyvendinamos tiek, kiek jos yra susijusios su įstatymais nustatytomis LMT grupės įmonės pareigomis.

10. Duomenų apsauga
10.1. Asmens duomenys tvarkomi, atsižvelgiant į duomenų konfidencialumo ir saugumo reikalavimus, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines saugojimo priemones. 
10.2. LMT grupės įmonės nuolat tobulina ir plečia savo veiklą, todėl šis dokumentas tam tikrais laiko tarpais keičiamas ir papildomas. LMT grupės įmonės kviečia reguliariai susipažinti su šio dokumento galiojančia redakcija. Ji prieinama LMT grupės komunikacijos kanaluose, įskaitant LMT klientų centrus ir LMT internetinę svetainę www.lmt.lv. 
10.3. LMT grupėje Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente Nr.2016/679 „dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ keliamų kriterijų, taip pat kitų konfidencialumo ir duomenų tvarkymo srityje taikytinų teisės aktų.

11. Kontaktinė informacija
Kilus klausimų ar neaiškumų dėl šio dokumento ar Asmens duomenų tvarkymo, kviečiame susisiekti su LMT grupės įmone, pasinaudojant žemiau pateikiama kontaktine informacija, ar susisiekti su duomenų apsaugos specialistu: 
11.1. juridinis adresas: Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039; 
11.2. nemokamos informacijos telefono numeris: 8076 8076 (dirba visą parą); 
11.3. nemokamos informacijos telefono numeris, skambinant iš užsienio: +371 2931 9911 (skambinant iš Europos Ekonomikos zonos šalių – nemokamai) (dirba visą parą)
11.4. el. paštas: info@lmt.lv
11.5. faksas: 6777 3707; 
11.6. trumposios žinutės į Kontaktų centrą: 8076 8076; 
11.7. duomenų apsaugos specialistas: personasdati@lmt.lv.