Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: [27.02.2024]

 1. Garantinis remontas – tai nemokamas remontas, kurį pagal prietaiso įsigijimo sąlygas ir privalomus norminius aktus įsipareigoja atlikti gamintojas, jei laikomasi jo nustatytų prietaiso naudojimo sąlygų.
   
 2. Ne garantinis remontas – mokama paslauga, kai taisomas prietaisas yra sugedęs dėl jo naudojimo ne pagal gamintojo nurodytas sąlygas, pavyzdžiui, tai mechaniniai gedimai, atsiradę dėl drėgmės, gedimai dėl gamintojo nepatvirtintos programinės įrangos įdiegimo ir kiti gedimai, kuriems netaikoma gamintojo garantija ir kurie yra atsiradę dėl vartotojo kaltės.
   
 3. Jei klientas pateikia prietaisą mokamam remontui, tačiau nepageidauja remonto už pasiūlytą kainą, jis turi sumokėti už atliktą diagnostiką (pagal kainoraštį: https://www.ltsc.lt/lt/tsc-informacija/verta-zinoti/paslaug-kainorastis). Diagnostika gali kainuoti nuo 15.00 EUR iki 122.00 EUR, atsižvelgiant į tai, kuriame servise bus teikiama paslauga. Diagnostika apima sugedusių detalių identifikavimą, tačiau ne jų keitimą.
   
 4. Paslaugų centras neatsako už pažeidimus, atsiradusius išardant prietaisą, jei prietaisui anksčiau buvo atliktas neautorizuotas remontas, įdėtos nekokybiškos, neoriginalios atsarginės dalys arba prietaisas buvo naudojamas nesilaikant gamintojo nustatytų prietaiso naudojimo sąlygų.
   
 5. Paslaugų centras neatsako už paslėptus defektus, kurie nustatyti priėmus prietaisą remontui, ir/arba defektus kurių nebuvo galima aptikti priėmimo metu, pavyzdžiui, nepastebimas įtrūkis po stora apsaugine ekrano plėvele. Prieš atiduodamas prietaisą remontui, Klientas turi nuimti apsauginę ekrano plėvelę arba apsauginį stiklą. Paslaugų centras neatsako už ekrano apsauginės plėvelės ar apsauginio stiklo pažeidimus dėl prietaiso išardymo.
   
 6. Ne garantinio remonto metu pakeistos atsarginės dalys (atliekos) utilizuojamos techninės priežiūros centre. Negarantinio remonto atveju Klientas gali gauti sugadintas atsargines dalis kartu su prietaisu, jei prieš perduodant prietaisą remontui Klientas apie tai informavo aptarnavimo centrą.
   
 7. Paslaugų centras remontą atlieka kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tačiau remonto laikotarpis gali būti pratęstas, atsižvelgiant į sugadintos dalies prieinamumą Paslaugų centro sandėlyje ar esant būtinybei perduoti prietaisą specializuotam Paslaugų centrui Europos Sąjungos valstybėje narėje. Paslaugų centras informuoja Klientą apie būtinybę pratęsti remonto terminą trumpąja žinute.
   
 8. Jei nuo momento, kai Paslaugų centras trumpąja žinute, telefonu ar el. paštu informuoja Klientą apie būtinybę pateikti atsakymą, komentarą arba atsiųsti priedus, praeina 3 (trys) dienos ir Klientas neatsako ir neatsiunčia priedų, Paslaugų centras turi teisę be išankstinio įspėjimo grąžinti Klientui nesutaisytą prietaisą. Klientas informuojamas, kad su Kliento užsakytu remontu susijusiam sandoriui užtikrinti jo pokalbis su Paslaugų centru gali būti įrašytas.
   
 9. Paslaugos kainą pagal Paslaugų centro paslaugų kainoraštį nustato Paslaugų centro specialistai. Jei Klientas prašo, Paslaugų centro specialistai paaiškina išsamiau apie kainoraštyje nurodytus įkainius ir atliekamų darbų pobūdį. Jei atliekamas ne garantinis prietaiso remontas, Paslaugų centras suteikia remontui ir pakeistoms detalėms 3 (trijų) mėnesių garantiją nuo momento, kai prietaisas buvo perduotas Klientui. Klientas turi ir norminiuose aktuose numatytas teises.
   
 10. Kad būtų galima atlikti prietaiso remontą, Klientas turi atskleisti jo saugos kodą, slaptažodį ar panaikinti kitus apribojimus, kurie gali trukdyti atlikti remontą; jei tai neįmanoma – informuoti Paslaugų centrą apie galimybes panaikinti apribojimus. Prieš atiduodamas prietaisą remontui, Klientas turi išimti iš jo SIM kortelę (-es) ir atminties kortelę (-es), taip pat ištrinti asmens duomenis, įskaitant kontaktus, galerijas, kalendoriaus įrašus ir kt. Už prietaiso duomenų išsaugojimą ne prietaise yra atsakingas Klientas, prireikus, jis turi pasidaryti atsarginę duomenų kopiją (angl. backup). Klientas informuojamas ir visiškai supranta, kad prietaise ir atminties kortelėje išsaugoti duomenys remonto metu gali būti negrįžtamai ištrinti. Jei prietaise bus palikta SIM kortelė (-ės), Paslaugų centre ji (jos) bus sunaikintos. Duomenų išsaugojimas Paslaugų centre yra mokama paslauga (pagal kainoraštį) ir Klientas, prieš perduodamas prietaisą remontui, privalo informuoti Paslaugų centrą apie pageidavimą išsaugoti duomenis. Teikiant duomenų išsaugojimo paslaugą „Apple“ įrenginių atveju galima išsaugoti tik kontaktus ir galeriją, kitų gamintojų įrenginių – kontaktus, galeriją, trumpąsias žinutes, skambučių žurnalą ir kalendoriaus įrašus. Kompiuteriams yra saugomas aplanko C:\Users\ turinys (iš anksto susitarus galima papildomai išsaugoti failus iš kitų katalogų).
   
 11.  Atliekant įrenginio remontą gali būti nustatyti papildomi pažeidimai, dėl kurių gali pablogėti įrenginio techninė būklė ir įrenginys gali visiškai nustoti veikti. Jei Klientas, prieš pateikdamas įrenginį remontui, nesukūrė įrenginyje esančių duomenų atsarginės kopijos kitoje laikmenoje, Klientas supranta ir prisiima su tokiu sprendimu susijusią riziką (neatstatomas duomenų praradimas remonto metu), įskaitant ir tuo atveju jei užsakyta duomenų išsaugojimo paslauga. Paslaugų centras neprisiima atsakomybės už duomenų praradimą ar sunaikinimą remonto metu, įskaitant ir jeigu buvo užsakyta duomenų išsaugojimo paslauga.
   
 12. Pateikdamas prietaisą remontui, Klientas patvirtina, kad prietaisas yra jo nuosavybė ir jo nurodyti duomenys yra teisingi. Jei Klientas Paslaugų centrui papildomai pateikia kito asmens kontaktinius duomenis, kad šis galėtų susisiekti su Paslaugų centru dėl Kliento prietaiso remonto, Klientas atsako už pateiktų duomenų teisėtumą ir už asmens informavimą apie asmens duomenų tvarkymą ir Paslaugų centro privatumo politiką. Klientas ir Paslaugų centras privalo laikytis Kliento nurodyto kontaktinio asmens nurodymų, susijusių su Kliento sandoriu. Jei Klientas pateikia neteisingą informaciją ir Paslaugų centras dėl to patiria nuostolių, Klientas privalo padengti visus patirtus nuostolius.
   
 13. Siekdamas užtikrinti komunikaciją su Klientu, prietaiso remontų, mokėjimų ir kitų tarpusavio įsipareigojimų vykdymą, Paslaugų centras, būdamas asmens duomenų valdytojas, tvarko priėmimo kvite pateikiamus Kliento asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, įskaitant duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus ir teises, galima rasti Paslaugų centro privatumo politikoje: https://www.ltsc.lt/files/LT_privatuma_politika.pdf.
   
 14. Paslaugų centras prietaiso remonto laikotarpiui gali išduoti Klientui pakaitinį prietaisą, kurio modelis ir vertė nurodomi priėmimo kvite. Klientas yra materialiai atsakingas, jei pakaitinis prietaisas prarandamas arba sugadinamas, ir turi padengti visas su prietaiso pakeitimu arba remontu susijusias išlaidas. Klientas turi ištrinti visą asmeninę informaciją ir pakaitinį telefoną grąžinti Paslaugų centrui iš karto pabaigus remontą, tačiau ne daugiau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo momento, kai Klientas buvo informuotas apie atliktą remontą. Laiku negrąžinto pakaitinio prietaiso veikimas tinkle gali būti užblokuotas įvedus informaciją į prarastų prietaisų duomenų bazę.
   
 15. Paslaugų centras įsipareigoja Kliento prietaisą padėti į Paslaugų centro sandėlį ir saugoti 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų be papildomo mokesčio nuo to momento, kai Klientas SMS žinute, skambučiu ar el. paštu, jei toks yra, buvo informuotas apie galimybę atsiimti prietaisą Paslaugų centre arba Klientų aptarnavimo centre. Už ilgesnį prietaiso saugojimą Klientas sutinka mokėti 1,00 (vieną) EUR už kiekvieną papildomą saugojimo parą. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad jo prietaisas būtų saugomas Paslaugų centro sandėlyje ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus, kai pasibaigia tų prietaisų nemokamo saugojimo laikotarpis. Jei Klientas per šį laikotarpį neatsiima prietaiso iš Paslaugų centro, jis įgaliojo Paslaugų centrą ir Paslaugų centras įgyja teisę utilizuoti Kliento prietaisą arba jį parduoti už bet kokią kainą, o gautomis lėšomis padengti Paslaugų centro išlaidas, susijusias su Kliento prietaiso saugojimu, apie tai iš anksto pranešęs Klientui.
   
 16. Klientas privalo atvykti atsiimti prietaiso per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo momento, kai Klientas buvo informuotas apie atliktą remontą. Norėdamas atsiimti prietaisą, Klientas turi pateikti priėmimo kvitą, taip pat atlikti visus mokėjimus už gautas paslaugas: mokamą remontą, diagnostiką, prietaiso laikymą, pakaitinį prietaisą ir kt. Jei priėmimo kvitas pamestas, Paslaugų centras išduoda prietaisą kvite nurodytam asmeniui, prieš tai patikrinęs asmens tapatybės dokumentą. Klientui laiku neįvykdžius mokestinių įsipareigojimų, Paslaugų centras norminiuose aktuose nustatyta tvarka gali perduoti informaciją apie skolą ir Klientą, įskaitant Kliento asmens duomenis, registruotoms skolų istorijos ir kredito informacijos duomenų bazėms, arba pradėti skolos išieškojimo procesą norminiuose aktuose nustatyta tvarka.
   
 17. Gavęs prietaisą po remonto, Klientas privalo jį apžiūrėti Paslaugų centre arba per 12 (dvylika) valandų (jei prietaisas iš remonto buvo gautas per kurjerį ar kurjerių tarnybą):
  17.1.    ar po remonto atsiimtas prietaisas yra tokios pat komplektacijos, kokios buvo perduotas remontui, įskaitant prietaise išsaugotus duomenis, jei ši paslauga buvo užsakyta Paslaugų centre prieš perduodant prietaisą remontui;
  17.2.    ar po atlikto remonto pašalinti anksčiau nustatyti prietaiso trūkumai;
  17.3.    ar po atlikto remonto neatsirado naujų matomų prietaiso trūkumų.
  Atsiėmęs prietaisą, Klientas savo parašu ant prietaiso išdavimo kvito patvirtina, kad prietaisą patikrino, kaip nurodyta pirma, prietaisas sutaisytas kokybiškai ir Klientas dėl to neturi Paslaugų centrui jokių pretenzijų. Gavęs įrangą per kurjerį arba naudodamasis paštomato paslaugomis, Klientas privalo asmeniškai arba telefonu ir (arba) el. paštu per 12 (dvylika) valandų nuo prietaiso gavimo informuoti Paslaugų centrą apie nustatytus prietaiso defektus.  Priešingu atveju laikoma, jog Klientas prietaisą patikrino, kaip nurodyta pirma, prietaisas sutaisytas kokybiškai ir Klientas dėl to neturi Paslaugų centrui jokių pretenzijų.
   
 18. Paslaugų centras turi teisę bet kada keisti, taisyti ar papildyti Paslaugų teikimo sąlygas, apie tai iš anksto nepranešęs Klientui. Naujosios taisyklės įsigalioja tą dieną, kai jos paskelbiamos Paslaugų centro interneto svetainėje. Kliento remonto užklausos, pateiktos iki Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimo dienos, vykdomos pagal Paslaugų teikimo sąlygas, galiojusias tuo metu, kai buvo pateikta remonto užklausa.