Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: [04.04.2019]
1.
 Garantinis remontas – nemokamas remontas, kurį pagal įrenginio įsigijimo sąlygas ir galiojančius norminius aktus užtikrina gamintojas, jei paisoma gamintojo numatytų įrenginio naudojimo taisyklių.
2. Negarantinis remontas – mokamas įrenginio defekto šalinimas, jei defektas atsirado dėl gamintojo numatytų įrenginio naudojimo taisyklių nesilaikymo, pavyzdžiui dėl mechaninio pažeidimo, drėgmės poveikio, gamintojo nepatvirtintos programinės įrangos instaliavimo, taip pat kitų defektų, kurių neapima garantinis gamintojo remontas ir kurie atsirado dėl vartotojo kaltės.
3. Klientas privalo sumokėti diagnostikos mokestį (pagal kainoraštį), jei palieka įrenginį mokamam remontui, tačiau nesutinka su pasiūlyta remonto kaina. Diagnostikos mokesčio dydis gali svyruoti nuo 15.00 EUR iki 24.20 EUR priklausomai nuo to, kuriame Aptarnavimo centre suteikiama paslauga. Atliekant diagnostiką nustatomos sugedusios dalys, tačiau jos nekeičiamos. Diagnostikos mokestis gali būti taikomas ir tais atvejais jeigu garantiniame įrenginyje nėra gedimo ar gedimas atsiradęs ne dėl gamintojo kaltės.
4. Aptarnavimo centras neprisiima atsakomybės dėl pažeidimų atsiradusių ardant įrenginį, jei konstatuojama, kad įrenginiui prieš tai buvo atliktas neautorizuotas remontas, kurio metu panaudotos nekokybiškos, neoriginalios atsarginės dalys arba įrenginys naudotas nesilaikant gamintojo numatytų naudojimo taisyklių.
5. Aptarnavimo centras neprisiima atsakomybės jeigu Klientas sąmoningai ar nesąmoningai nuslėpė išorinius ar mechaninius pažeidimus. Pavyzdžiui, po storu apsauginiu lipduku paslėptas ekrano įtrūkimas. Taip pat, Aptarnavimo centras neprisiima atsakomybės už išardant įrenginį atsiradusius ekrano apsauginio lipduko ar apsauginio stiklo pažeidimus. Klientas privalo nuimti apsauginį ekrano lipduką ar stiklą prieš atiduodamas įrenginį remontui.
6. Aptarnavimo centras utilizuoja atsargines dalis (atliekas) kurios yra pakeičiamos remonto proceso metu jeigu Klientas neinformavo, kad pageidauja gauti sugedusias dalis kartu su įrenginiu. Šis Kliento prašymas yra pažymimas priėmimo kvite Klientui paliekant įrenginį remontui.
7. Aptarnavimo centras remontą atlieka kaip galima greičiau, neviršijant 15 (penkiolikos) darbo dienų termino, tačiau remonto terminas gali būti pratęsiamas jeigu Aptarnavimo centro sandėlyje nėra reikalingos detalės arba būtina telekomunikacinį įrenginį (toliau – įrenginys) siųsti į aukštesnio lygio remonto centrą vienoje iš Europos Sąjungos šalių. Tokiais atvejais Aptarnavimo centras įsipareigoja trumpąja žinute informuoti Klientą apie būtinybę pratęsti remonto terminą.
8. Aptarnavimo centras trumpąja SMS žinute, skambučiu ar elektroniniu paštu, jeigu jis pateiktas, gali informuoti Klientą, jog būtina pateikti atsakymą, komentarus ar atsiųsti įrenginio priedus. Per 7 (septynias) kalendorines dienas negavus atsakymo, ar priedų Aptarnavimo centras turi teisę be išankstinio įspėjimo grąžinti neremontuotą įrenginį Klientui. Klientas yra informuotas, kad Kliento pageidaujamam remontui užtikrinti pokalbis su Aptarnavimo centro darbuotojais gali būti įrašytas.
9. Paslaugų kainas nustato Aptarnavimo centro specialistai remdamiesi Aptarnavimo centro paslaugų kainynu. Aptarnavimo centro specialistai išsamiau paaiškina kainyne nurodytas kainas bei atliekamų darbų specifiką, jei to reikalauja Klientas. Jei įrenginiui atliekamas negarantinis remontas, Aptarnavimo centras suteikia atliekamam remontui ir pakeistoms detalėms 3 (trijų) mėnesių garantiją (nuo tos dienos kai įrenginys buvo perduotas Klientui). Klientas turi ir įstatymuose numatytas teises.
10. 10.Kad susitarimas būtų įvykdytas, prieš atiduodamas įrenginį remontui, Klientas turi išjungti ekrano užrakto kodą, o jei tai techniškai neįmanoma, informuoti Aptarnavimo centrą apie įrenginio saugos kodą, išimti iš įrenginio SIM kortelę/korteles ir atminties kortelę/korteles ir ištrinti iš įrenginio asmeninius duomenis, įskaitant kontaktus, galerijas, kalendoriaus įrašus ir kt. Už duomenų išsaugojimą kitoje laikmenoje atsakingas pats Klientas. Prireikus, Klientas pats užtikrina įrenginio atsarginės duomenų kopijos (back up) sukūrimą. Klientas yra informuotas ir įspėtas, kad duomenys likę įrenginyje ir atminties kortelėje (jei ji pateikiama kartu su įrenginiu) gali būti negrįžtamai ištrinti. Jei SIM kortelė (-ės) bus paliktos įrenginyje, Aptarnavimo centre ji (-os) bus sunaikintos. Duomenų išsaugojimas, prieš įrenginio remonto pradžią, Aptarnavimo centre yra mokama paslauga (pagal kainyną) ir, jeigu Klientas pageidauja duomenų išsaugojimo, jis privalo informuoti Aptarnavimo centrą apie tai, prieš palikdamas įrenginį remontui. Duomenų išsaugojimo paslauga leidžia išsaugoti Apple įrenginių galeriją ir kontaktus, kitų gamintojų - galeriją, SMS, skambučių istorijos žurnalą ir kalendoriaus įrašus.
11. Klientas savo parašu patvirtina, kad įrenginys priklauso Klientui ir Kliento pateikti duomenys yra teisingi. Jei Klientas pateikia kito asmens kontaktinę informaciją, kad būtų susisiekta dėl Kliento sandorio įgyvendinimo, jis atsako už šių duomenų teisėtumą ir privalo atsakyti už sprendimus, kuriuos minėtas kontaktinis asmuo pateikia Aptarnavimo centrui dėl gautų klausimų apie Kliento sandorius. Jei Klientas pateikia neteisingą informaciją ir dėl to Aptarnavimo centras patiria nuostolių, Klientas įsipareigoja padengti visus atsiradusius nuostolius.
12. Kad galėtų užtikrinti su remontu susijusio sandorio vykdymą, Aptarnavimo centras ir jo įgalioti asmenys turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą, jei jis pateikiamas, taip pat remontui būtinus įrenginio duomenis, t. y. įrenginio gamintojo pavadinimą, modelį, IMEI kodą, komplektaciją, defektų aprašymą, vizualinį įvertinimą, saugumo kodą, jei toks yra, ir įrenginio pirkimą (sandorį) patvirtinančio dokumento kopijas. Atliekamo duomenų tvarkymo pagrindas yra Kliento remonto prašymas ir su tuo susiję norminiai aktai. Duomenų tvarkymo tikslas yra sandorio užtikrinimas, įskaitant su tuo susijusių Kliento teisių ir prašymų įgyvendinimą, Kliento informavimą apie remonto eigą, Kliento pateiktų klausimų sprendimą ir paslaugos kokybės kontrolę, atsiskaitymą, įrenginio remonto administravimą ir apskaitą. Siekiant užtikrinti įrenginiui suteiktas gamintojo garantijas ir norminiuose aktuose numatytas Kliento teises, remonto sandoriui vykdyti reikalingi Kliento asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono Nr., el. pašto adresas, jei toks pateikiamas), įrenginio duomenys ir įrenginio pirkimą (sandorį) patvirtinančios dokumentų kopijos gali būti perduotos Kliento įrenginio gamintojui ar jo nurodytam asmeniui kaip duomenų valdytojui, kad būtų pasiektas tvarkymo tikslas. Jei Klientas užsako tokias paslaugas kaip remontuojamo įrenginio pristatymą, siekiant užtikrinti atitinkamą sandorį, reikalingi duomenys gali būti perduoti Aptarnavimo centro partneriams, pavyzdžiui, pervežimo kompanijoms. Duomenų tvarkymo pagrindas yra Kliento paraiška ir su ja susiję norminiai aktai.
Kitaip nei sutikimas, kurio suteikimas yra laisvas Kliento pasirinkimas, su sandoriu susiję duomenys reikalingi sandoriui įvykdyti, todėl jų nepateikimas gali iš dalies ar visiškai sutrukdyti sandorio įvykdymą.
Aptarnavimo centre Kliento duomenų apsaugai teikiama pirmenybė, duomenys tvarkomi pagal norminių aktų reikalavimus tik konkretiems tikslams ir tik reikalinga apimtimi ir paisant duomenų minimizavimo principo, taip pat tik vadovaujantis atitinkamu pagrindu – sandorio vykdymu, teisių užtikrinimu neperžengiant Kliento duotų sutikimų ribų ir norminių aktų įgyvendinimu. Duomenų saugojimo trukmė nustatoma pagal numatytas Kliento teises ir norminių aktų reikalavimus. Duomenys po remonto saugomi tokį laiką, per kurį galima pareikšti pretenzijas, jei tokių atsirastų.
Jei Klientas davė sutikimą konkrečiam tikslui, jį atšaukti galima bet kuriuo metu pasirinkus lengvai prieinamą būdą, leidžiantį lengvai identifikuoti Klientą naudojantis Aptarnavimo centro susisiekimo kanalais. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo ar atitinkamai iki atšaukimo, jei jis įvyksta anksčiau. Atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu prieš atšaukimą.
Klientas turi teisę norminiuose aktuose numatyta tvarka gauti informaciją apie savo duomenis, prieštarauti jų tvarkymui, taip pat juos keisti, ištrinti, apriboti ar perkelti. Klientas taip pat turi teisę kreiptis į priežiūros institucijas. Ši duomenų tvarkymo privatumo politika yra neatsiejama šių taisyklių dalis. Išsamesnė informacija apie Aptarnavimo centro privatumo politiką prieinama bet kuriuo Aptarnavimo centro susisiekimo kanalu.
13. Klientas savo parašu patvirtina, kad yra finansiškai atsakingas už jam laikinai suteiktą pakaitinį įrenginį. Jei Klientas negali grąžinti pakaitinio įrenginio Aptarnavimo centrui (arba įrenginys yra sugadintas ir netinka naudojimui), jis įsipareigoja padengti atsiradusius  vertės nuostolius. Klientas įsipareigoja grąžinti pakaitinį įrenginį arba padengti nuostolius prieš atsiimdamas suremontuotą įrenginį. Grąžindamas pakaitinį įrenginį, Klientas privalo ištrinti bet kokią jame esančią asmeninę informaciją, įskaitant asmens duomenis.
14. Aptarnavimo centras įsipareigoja nemokamai saugoti Kliento įrenginį 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Klientas trumpąja žinute, skambučiu ar el. paštu informuojamas apie galimybę atsiimti įrenginį. Už tolesnį įrenginio saugojimą Klientas įsipareigoja mokėti 1.00 (vieno) EUR mokestį už kiekvieną saugojimo parą.
15. Prieš atsiimdamas įrenginį Klientas privalo sumokėti už visas suteiktas paslaugas: mokamą remontą, diagnostiką, įrenginio saugojimą ir kt.
16. Atsiimdamas įrenginį po remonto, Klientas Aptarnavimo centrui turi pateikti jam išduotą priėmimo kvito egzempliorių. Jeigu priėmimo kvitas prarastas, Aptarnavimo centras išduoda įrenginį tik priėmimo kvite nurodytam asmeniui. Tokiu atveju prieš įrenginio atidavimą Klientas įsipareigoja pateikti Aptarnavimo centrui prašomus dokumentus ar jų kopijas, įrodančias kliento tapatybę ir sąsajas su įrenginiu.
17. Atgavęs įrenginį po remonto, Klientas turi iš karto patikrinti:
     17.1. ar gautas įrenginys po remonto yra tokios pačios komplektacijos, kokios buvo perduotas remontui, įskaitant ir išsaugotus duomenis, jei tokia paslauga buvo užsakyta prieš perduodant įrenginį Aptarnavimo centrui;
     17.2. ar po atlikto remonto pašalinti nurodytieji įrenginio defektai;
     17.3. ar įrenginys po atlikto remonto neturi naujų matomų defektų.
Atgavęs įrenginį, Klientas įrenginio grąžinimo kvite parašu patvirtina, kad atliko anksčiau minėtą patikrinimą, kad įrenginio remontas atliktas kokybiškai ir Klientas pretenzijų Aptarnavimo centrui neturi.