TSC e. parduotuvės taisyklės

TSC e. parduotuvės taisyklės

TSC e. parduotuvės taisyklės

1.      Bendrieji klausimai

1.1.  TSC e. parduotuvė – tai nuotolinių paslaugų svetainė – www.ltsc.lt (toliau – e. parduotuvė), kurioje galima rasti informaciją apie teikiamas paslaugas ir jas užsisakyti.

1.2.  Kiekvienas asmuo (toliau – Klientas), užsakydamas e. parduotuvėje siūlomą įrenginio remonto paslaugą (toliau – Užsakymas), patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, serviso taisyklėmis ir e. parduotuvės naudojimo taisyklėmis bei siuntos pakavimo reikalavimais ir įsipareigoja jų laikytis. Pateikdamas Užsakymą, Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs ir su Užsakymo atsisakymo teise, jos įgyvendinimo sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3.  E. parduotuvėje siūlomų paslaugų Užsakymus priima, tvarko ir vykdo TSC ir Užsakymų pristatymo bei tvarkymo partneriai.

1.4.  E. parduotuvėje teikiamos šios paslaugos:

1.4.1.  Garantinis remontas – tai nemokamas remontas, kurį pagal įrenginio įsigijimo sąlygas ir privalomus norminius aktus įsipareigoja atlikti gamintojas, jei laikomasi jo nustatytų įrenginio naudojimo sąlygų;

1.4.2.  Negarantinis remontas – mokama paslauga, kai įrenginys yra sugedęs dėl jo naudojimo nesilaikant gamintojo nurodytų sąlygų, pavyzdžiui, tai mechaniniai gedimai, dėl drėgmės atsiradę gedimai, gedimai dėl gamintojo nepatvirtintos programinės įrangos įdiegimo ir kiti gedimai, kuriems netaikoma gamintojo garantija ir kurie yra atsiradę dėl vartotojo kaltės;

1.4.3.  Draudiminis remontas – mokama paslauga, kurią visiškai arba iš dalies apmoka draudikas, jei įrenginys yra sugedęs dėl jo naudojimo nesilaikant gamintojo nurodytų sąlygų, pavyzdžiui, tai mechaniniai gedimai, dėl drėgmės atsiradę gedimai, gedimai dėl gamintojo nepatvirtintos programinės įrangos įdiegimo ir kiti gedimai, kuriems netaikoma gamintojo garantija ir kurie yra atsiradę dėl vartotojo kaltės;

1.4.4.  Duomenų išsaugojimas – mokama paslauga. Teikiant duomenų išsaugojimo paslaugą „Apple“ įrenginių atveju galima išsaugoti tik kontaktus ir galeriją, kitų gamintojų įrenginių – kontaktus, galeriją, trumpąsias žinutes, skambučių žurnalą ir kalendoriaus įrašus.

2.      Remonto paslaugų užsakymas

2.1.  Klientas, pateikdamas Užsakymą e. parduotuvėje, patvirtina, kad yra susipažinęs su pasirinktos paslaugos aprašymu ir jis atitinka Kliento reikalavimus bei poreikius.

2.2.  Klientas įsipareigoja pateikdamas Užsakymą nurodyti tikslius Užsakymui vykdyti reikalingus asmens duomenis, Užsakymo pristatymo adresą ir kontaktinę informaciją. Jei pateikiami netikslūs duomenys, Užsakymas nevykdomas.

2.3.  Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys, įsk. asmens kodą, bus tvarkomi ir naudojami technologiniams sprendimams siekiant įvykdyti Užsakymą, administruoti atsiskaitymus, teikti paslaugas, nagrinėti pretenzijas ir vykdyti garantinius įsipareigojimus laikantis norminių aktų.

2.4.  Pateikdamas Užsakymą, Klientas privalo išjungti įrenginio saugos kodą, slaptažodį ir kitus apribojimus, kurie gali trukdyti taisyti įrenginį. Klientas turi išimti iš jo SIM kortelę (-es) ir atminties kortelę (-es), taip pat ištrinti asmens duomenis, įskaitant kontaktus, galerijas, kalendoriaus įrašus ir kt. Už įrenginio duomenų išsaugojimą ne įrenginyje yra atsakingas Klientas, esant reikalui, jis turi pasidaryti atsarginę duomenų kopiją (angl. backup). Klientas informuojamas ir visiškai supranta, kad prietaise ir atminties kortelėje išsaugoti duomenys remonto metu gali būti negrįžtamai ištrinti. Jei prietaise bus palikta SIM kortelė (-ės), serviso centre ji (jos) bus sunaikinta (-os). Duomenų išsaugojimas serviso centre yra mokama paslauga (pagal kainoraštį) ir Klientas, prieš perduodamas įrenginį taisyti, turi informuoti serviso centrą apie pageidavimą išsaugoti duomenis užpildydamas Užsakymo formą.

2.5.  Įforminus Užsakymą ir gavus Kliento patvirtinimą apie susipažinimą su šiomis sąlygomis ir kitais įpareigojančiais dokumentais, Kliento nurodytu e. pašto adresu automatiškai išsiunčiama pristatymo etiketė elektroniniu formatu, informacija apie galimybę sekti remonto procesą, sąskaita faktūra už mokamas paslaugas ir mokėjimo informacija. Klientas turi saugiai supakuoti įrenginį, kad jis nebūtų pažeistas transportavimo metu, taip pat laikytis kitų saugaus gabenimo taisyklių, kurios pateikiamos naudingos informacijos skyriuje.

2.6.  E. parduotuvė gali atmesti Užsakymą, jei:

2.6.1.  atitinkamas Užsakymas yra neprieinamas,

2.6.2.  Kliento pavedimas nepatvirtintas arba atmestas.  

3.      Remonto paslaugų teikimas, kainos ir apmokėjimo tvarka

3.1.  Klientas, pateikdamas Užsakymą e. parduotuvėje, sutinka su pasirinktos paslaugos kaina ir apmokėjimo tvarka.

3.2.  Paslaugų kainos e. parduotuvėje nurodytos su mokesčiais, įsk. PVM. Mokestis už Užsakymo pristatymą (jei numatytas), nurodomas atskirai, pagal e. parduotuvės pristatymo kainas.

3.3.  Gavę Kliento įrenginį serviso centre, elektronikos technikai atliks išsamią jo techninės būklės diagnostiką ir patikrins, ar Kliento pasirinkta paslauga tinka nustatyto gedimo atveju. E. parduotuvė parengs remonto sąmatą ir išsiųs ją Klientui. Klientas galės pasirinkti, ar priimti siūlomą remonto kainą, ar atšaukti Užsakymą. Jei Klientas pasirinks pateikti Užsakymą, jam bus atsiųsta nuoroda į mokėjimo svetainę, kurioje jis galės atlikti mokėjimą jam patogiausiu mokėjimo būdu, o gavus apmokėjimą, Užsakymas bus pradėtas vykdyti. Jei Klientas nuspręs atšaukti Užsakymą, įrenginys bus išsiųstas jam atgal.

3.4.  Serviso centras remontą siekia atlikti kuo greičiau, ne vėliau kaip per 21 (dvidešimt vieną) dieną. Remonto terminas gali būti pratęstas, jei sandėlyje neturima atsarginių detalių, arba jei sugedusį prietaisą reikia siųsti taisyti į kitą aukštesnio lygmens servisą kurioje nors Europos Sąjungos šalyje. Serviso centras įsipareigoja informuoti Klientą apie būtinybę pratęsti remonto terminą trumpąja žinute.

3.5.  Atliekant išsamią įrenginio techninės būklės diagnostiką, Kliento įrenginys bus išardytas. Gali būti neįmanoma vėl sumontuoti pažeistas detales. Jei Klientas atsisakys Užsakymo, įrenginys jam bus grąžintas išardytas.

3.6.  Remonto metu pakeistas detales (atliekas) serviso centras utilizuoja aplinkai nekenksmingu būdu.

4.      Garantiniai įsipareigojimai

4.1.  Garantinis remontas neturi įtakos gamintojo nustatytam garantinės priežiūros terminui.   

4.2.  Jei atliekamas negarantinis įrenginio remontas, serviso centras suteikia remontui ir pakeistoms detalėms 3 (trijų) mėnesių garantiją nuo momento, kai prietaisas buvo perduotas Klientui. Klientas turi ir norminiuose aktuose numatytas teises.

4.3.  Jei Užsakymo pristatymo metu nustatomas pakuotės ar prekės pažeidimas arba yra pagrindo manyti, kad pakuotėje esančios prekės gali būti sugadintos, Klientas turi teisę atsisakyti priimti Užsakymą. Tokiu atveju pristatytos prekės pažeidimai šalinami nemokamai.

4.4.  Dėl klausimų, susijusių su Užsakymo vykdymu, taip pat dėl klausimų, susijusių su pagal Užsakymą gautų paslaugų atitiktimi sutarties nuostatoms, Klientas turi teisę kreiptis į šių taisyklių 1.1. nurodytą ūkio subjektą. Su Užsakymu susijusiais klausimais taikomi Latvijos Respublikoje galiojantys norminiai aktai, be to, Klientas (vartotojas) turi teisę naudotis norminiuose aktuose nurodytomis vartotojų teisėmis pateikti pretenziją. Visi ginčai, susiję su Užsakymo vykdymu, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Latvijos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka, jei reikia, kreipiamasi į vartotojų ginčų sprendimo neteisminiu keliu instituciją – Vartotojų ginčų sprendimo komisiją – http://www.vvtat.lt/ .

4.5.  Klientų rašytinės pretenzijos dėl paslaugos neatitikimo sutarties sąlygoms nagrinėjamos norminių aktų nustatyta tvarka ir terminais. Kitais atvejais Klientų rašytinės ir žodinės pretenzijos išnagrinėjamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos, jei atitinkamu atveju nėra būtina išaiškinti papildomų aplinkybių.

5.      Įrenginio pristatymas klientui

5.1.  Užsakymas pristatomas nurodytu adresu Kliento pasirinktu būdu.  

5.2.  Užsakymo pristatymo metu Klientas įsipareigoja būti nurodytoje vietoje ir pateikti asmens dokumentą, kitaip Užsakymas nebus išduotas. Kitam asmeniui Užsakymas neišduodamas.

5.3.  Jei užsakymo pristatymo metu Kliento nėra nurodytu adresu, todėl Užsakymo pristatyti neįmanoma, jis pakartotinai pristatomas tada, kai Klientas vėl įsipareigoja būti nurodytoje vietoje ir sutartu laiku. Už pakartotinį Užsakymo pristatymą gali būti taikomas papildomas pristatymo mokestis.

5.4.  Užsakymo pristatymo metu Klientas privalo priimti Užsakymą ir patikrinti jo atitikimą bei kokybę, taip pat pasirašyti su atitinkamo Užsakymo vykdymu susijusius dokumentus.

6.      Teisė atsisakyti Užsakymo

6.1.  Klientas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo pristatymo pasinaudoti savo teise atsisakyti Užsakymo užpildydamas atsisakymo formą arba pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti Užsakymo, pateikdamas minėtą dokumentą atitinkamam ūkio subjektui kaip rašytinį Užsakymo atsisakymo patvirtinimą norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Termino yra laikomasi, jei Klientas praneša atitinkamam ūkio subjektui apie sprendimą atsisakyti Užsakymo prieš pasibaigiant pasinaudojimo atsisakymo teise terminui.

6.2.  Tuo atveju, jei Klientas pasinaudoja atsisakymo teise, Klientas privalo grąžinti atitinkamam ūkio subjektui pagal Užsakymą gautas prekes (visas, nepažeistas, pateikdamas prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus) laikydamasis šių taisyklių ir norminių aktų reikalavimų, nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kai Klientas pranešė atitinkamam ūkio subjektui apie savo sprendimą atsisakyti Užsakymo. Atsisakymo terminas laikomas nepažeistu tik tuo atveju, jei prekės grąžinamos nepasibaigus 14 (keturiolikos) dienų terminui. Priešingu atveju laikoma, kad Klientas nepasinaudojo Užsakymo atsisakymo teise.

6.3.  Grąžinant prekes šių taisyklių 7.2 punkte nustatyta tvarka:

6.3.1.  Klientas yra atsakingas už prekių vertės sumažėjimą, jei prekės buvo naudojamos kitais tikslais nei nustatyta atsižvelgiant į prekių rūšį, savybes ir veikimą.

5.4.2. Klientas padengia išlaidas, susijusias su prekės grąžinimu.

5.4.3. Klientas privalo ištrinti bet kokią asmeninę informaciją iš grąžinamos prekės. Ūkio subjektas, kuriam prekės buvo grąžintos, neatsako už jokios Kliento asmeninės informacijos, susijusios su šio punkto nesilaikymu, nutekėjimą ar tvarkymą.

6.4.  Gavus pranešimą apie Užsakymo atsisakymą ir pagal Užsakymą išduotas prekes ar patvirtinimą, kad prekės grąžintos (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta greičiau), už Užsakymą ir standartinį jo pristatymą sumokėta suma, išskyrus Kliento išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu ūkio subjektui, Klientui grąžinama per 14 (keturiolika) dienų.


 Pinigų suma grąžinama Klientui tokiu pat būdu, kokiu Klientas iš pradžių sumokėjo už prekę, jei nesusitarta kitaip.

Gavęs pranešimą apie atsisakymą, jei paslaugos teikimas dar nepradėtas, Už Užsakymą sumokėtą pinigų sumą, išskyrus pristatymo ir grąžinimo išlaidas, ūkio subjektas grąžina Klientui per 14 (keturiolika) dienų.  Pinigų suma grąžinama Klientui tokiu pat būdu, kokiu Klientas iš pradžių sumokėjo už prekę, jei nesusitarta kitaip.

6.5.  Grąžindamas prekę iki atsisakymo teisės galiojimo termino pabaigos, Klientas privalo padengti išlaidas už paslaugas, jo prašymu jau suteiktas atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiu.  Atsisakydamas paslaugų iki atsisakymo teisės galiojimo termino pabaigos, Klientas privalo padengti išlaidas už paslaugas, jo prašymu jau suteiktas atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiu.

6.6.  Klientas yra informuotas, kad atsisakymo teisė netaikoma norminiuose teisės aktuose numatytais atvejais, jei Kliento prašymu iki atsisakymo teisės galiojimo termino pabaigos paslauga buvo visiškai suteikta. Kitaip sakant: Klientas negali atsisakyti paslaugos, kuri jau suteikta.

Klientas gali atsisakyti paslaugos, kurios teikimas buvo pradėtas, per 14 (keturiolika) dienų su sąlyga, kad klientas proporcingai sumoka už atsisakymo teisės galiojimo laikotarpiu gautas paslaugas (elektronikos technikų atliktą darbą ir pakeistas įrenginio detales).

6.7.  Tais atvejais, kai pasinaudojama atsisakymo teise, Klientas yra atsakingas už pagal Užsakymą gautų prekių kokybę ir saugumą, kol jos grąžinamos atitinkamam ūkio subjektui.

6.8.  Klientas yra informuotas, kad atsisakymo teisė netaikoma norminiuose teisės aktuose numatytais atvejais, ir tais atvejais, jei Kliento prašymu iki atsisakymo teisės galiojimo termino pabaigos paslauga buvo visiškai suteikta.

6.9.  Tais atvejais, kai pasinaudojama atsisakymo teise, Klientas yra atsakingas už pagal Užsakymą gautų prekių kokybę ir saugumą, kol jos grąžinamos atitinkamam ūkio subjektui.